Avui sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

  0
  90

  La sessió començarà a les 18 hores

  El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest dilluns 27 de novembre, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila.

  El Ple ordinari corresponent al mes de novembre té el següent ordre del dia:

   

  ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar l’acta número 16, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 27 d’octubre de 2023 i l’acta número 17, corresponent a la sessió ordinària de 31 d’octubre de 2023.

  2. Declaració institucional dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones.

   

  I.- PART RESOLUTIVA

  Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

  3. Aprovar provisionalment la modificació del Pla General Metropolità a l’entorn de Can Tiano.

  4. Aprovar la verificació del text refós del Pla de Millora Urbana a la parcel·la situada entre els carres Dinamarca, Luxemburg i Lituània de Badalona.

   

  Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

  5. Ratificar l’acord de Mesa General de Negociació de data 29 de juliol de 2022 pel que fa a la determinació de la quantia del plus Jornada Especial (complement de productivitat) i Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de data 21 d’abril de 2023, pel que fa a l’ampliació del seu àmbit subjectiu d’assignació.

  6. Aprovar l’aplicació i fixar a les retribucions íntegres, bàsiques i complementàries, de tot el personal al servei de l’Ajuntament, amb efectes 1 de gener de 2023, l’increment del 0,5% respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, en aplicació d’allò previst a l’article 19. Dos.2.a) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat.

   

  Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern i de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones

  7. Aprovar la incoació del procediment per a l’establiment del Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS).

  8. Aprovar la modificació de la data de celebració dels plens ordinaris de l’Ajuntament, fixats per al primer dilluns de cada mes.

  9. Aprovar l’increment de la despesa de la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària, derivada de l’encomana de gestió amb Badalona Serveis Assistencials, SA produïda durant l’any 2022.

  10. Aprovar la Tercera Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes del municipi per al curs 2023-2024.

  11. Aprovar la designa del senyor Joan Walter Fibla síndic defensor de la ciutadania de Badalona, i cessar l’actual síndic defensor de la ciutadania, senyor Armand Soler i Alcaraz, per expiració del mandat, agraint els serveis prestats.

   

  Propostes no dictaminades

  12. Cessar i nomenar els representants de l’Ajuntament de Badalona al plenari i a la comissió executiva del Consorci Badalona Sud.

  13. Aprovar el reconeixement de crèdit del deute acumulat des del 28 de juny de 2022 fins al 29 de desembre de 2022, per subministrament d’aigua amb l’Associació de Venedors del Mercat Municipal La Salut.

   

  Proposicions urgents

  II.- PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

  Donar compte de decrets i resolucions

  1. Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia núm. 2023010631 de data 19 d’octubre de 2023 per delegar la representació com a responsable del projecte “Sol·licitud d’ajuda al municipal de Badalona per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà”, a la Plataforma TAYS (Tramitador de Ayudas y Subvenciones) a favor del 3r tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àrea de Via Pública i Mobilitat sr. Daniel Gracia Álvarez.

  2. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Pla de Control Financer per a l’exercici 2022.

  3. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023010080, de 5 d’octubre de 2023, de l’expedient disciplinari instruït a la treballadora MFR.

  4. Donar compte al Ple resolució de l’alcalde número 2023010989, de 28 d’octubre de 2023, de designació d’alcalde accidental durant els dies 30 i 31 d’octubre de 2023.

  5. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023011168 de data 2 de novembre de 2023, de designació d’alcalde accidental durant els dies 6 a 8 de novembre de 2023.

  6. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023011147, de data 2 de novembre de 2023, de designació d’alcalde accidental durant els dies 2 a 4 de novembre de 2023.

  7. Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 2023011504, de 10 de novembre de 2023, de designar alcalde accidental durant els dies 12 i 13 de novembre de 2023.

  8. Donar compte dels decrets i resolucions dictades por l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes d’octubre de 2023.

   

  Mocions dels Grups Polítics Municipals

  1. Moció que presenta el grup municipal de Badalona En Comú Podem, per demanar l’adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català, per un mínim del 6% del PIB per a l’educació.

  2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona per reclamar la convocatòria de la Comissió d’Estudi pel Futur de la C31.

  3. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona, de reprovació al regidor i alcalde del Partit Popular, Xavier Garcia Albiol, pels seus comentaris masclistes.

  4. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona de suport a la lluita veïnal contra el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies.

  5. Moció que presenta el Grup Municipal ERC per a l’execució de la inversió del mercat Torner en base als acords amb els paradistes.

  FER UN COMENTARI

  Si us plau introdueix el teu comentari!
  Si us plau introdueix el teu nom aquí