La importància de prevenir el melanoma, el càncer de còlon i recte

    0
    prevencio cancer colon.jpeg

    Els resultats d’un estudi retrospectiu sobre incidència del càncer que ha analitzat dades extretes de les històries clíniques de 125.427 pacients atesos en l’àmbit d’atenció primària de l’organització sanitària municipal Badalona Serveis Assistencials (BSA) durant un període de deu anys conviden a potenciar les mesures de prevenció del càncer de pell i a insistir en la importància de participar en el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. Aquest treball ha analitzat la incidència de càncer registrada durant el període 2005-2015 en la població analitzada. L’estudi reflecteix una incidència del melanoma, tant en homes com en dones, superior a la mitjana catalana. En la població de Badalona es detecta una tendència a l’alça en l’impacte d’aquest càncer: segons l’estudi, el 2005 el nombre de casos nous se situava, per als dos sexes, entorn dels 10 cada 100.000 persones, mentre que el 2015 es registraven 19 casos nous en homes i 26 casos nous en dones cada 100.000 homes i dones respectivament. Pel que fa al càncer de còlon i recte, en la mostra d’homes analitzada sembla estabilitzar-se entorn dels 100 casos cada 100.000 homes, també per sobre la mitjana catalana.