Centre Parroquial Sant Josep

  0

  A LA ATENCIÓ DEL SENYOR DIRECTOR DE "DIARI DE BADALONA"

  En ús del dret que estableix l’article 1, següents i concordants de la Llei Orgànica
  2/1984, de 26 de març, Reguladora del Dret de Rectificació, i en relació amb la
  noticia apareguda en el mitjà de comunicació que vostè dirigeix, em plau
  comunicar-li que:
   
  A.- El Centre Parroquial Sant Josep és una Associació Privada continuadora de l’obra
  social del Centre Parroquial establert en la Parròquia   de Sant Josep de Badalona i
  que va ser creat en l’any 1939, segon Estatuts aprovats pel senyor Bisbe
  Administrador Apostòlic de la diòcesis, en data 30-9-1939.
   
  B.- En data 17 de novembre de 2006, l’Arquebisbe de Barcelona, mitjançant Decret
  28/2006, i de conformitat amb els canons 298, següents i concordants del Codi de
  Dret Canònic, va aprovar concedir a l’associació canònica CENTRE PARROQUIAL SANT
  JOSEP DE BADALONA, la personalitat jurídica privada, validant els seus Estatuts. De
  conformitat amb el cànon 305, l’associació està sota la vigilància de l’Arquebisbat
  de Barcelona
   
  C.- En el punt B.- de l’article 3 dels Estatuts s’estableix, com una de les
  finalitats de l’associació la de  “Regir, administrar i governar el Centre
  Parroquial de forma que ajudi a la consecució dels seus objectius”. La titularitat
  del immoble, conforme consta en l’article 2 dels Estatuts és de la Parròquia de Sant
  Josep de Badalona.
   
  D.- És cert que l’Arquebisbat de Barcelona, en les seves funcions de vigilància, ha
  expressat la seva preocupació per l’estat de les instal·lacions del Centre
  Parroquial de Sant Josep que ara és propietat de la Fundació Sant Josep, instant la
  seva adequació o tancament en cas de ser necessari.
   
  E.- És cert que ni la Parròquia ni ara la Fundació , com propietàries de les
  instal·lacions han efectuat tasques d’adequació de l’edifici. L’Associació ha
  efectuat el manteniment durant tots aquest anys.
   
  F.- L’Associació privada Centre Parroquial Sant Josep, que gestiona les
  instal·lacions i promou la formació cristiana dels seus socis sota la tutela de
  l’Arquebisbat, ha contactat amb el serveis tècnics municipals i ha contractat un
  enginyer als efectes d’establir les mesures correctores i d’adequació de les
  instal·lacions per garantir el seu ús segur.
   
  G.- En breus dates l’Ajuntament de Badalona facilitarà el document tècnic que
  determinarà les actuacions necessàries per a garantir l’ús segur de les
  instal·lacions i el seu pla d’implementació.
   
  H.- L’Arquebisbat pot efectuar les recomanacions que estimi adients en ordre a
  garantir la seguretat de l’edifici, però serà l’administració competent, en aquest
  cas l’Ajuntament de Badalona la que determinarà les actuacions necessàries per a
  garantir el correcte i segur ús de les instal·lacions o el seu tancament, i la
  propietat, amb el suport de l’Associació la que compleixi amb la seva obligació de
  manteniment i adequació.
   
   
  PRESIDENT 
  CENTRE PAROQUIAL SANT JOSEP DE BADALONA