L’oposició accepta les noves ordenances fiscals després d’incloure algunes al·legacions

  0
  29
  Ple ordinari desembre 2013.JPG

  27/12/2013 – El Ple aprova definitivament la proposta d'ordenances i preus públics per a 2014, amb les abstencions de PSC i CiU i el vot contrari d'ICV-EUiA.

  El Ple de l’Ajuntament ha aprovat amb caràcter definitiu les ordenances fiscals i preus públics per a 2014, després d’aprovar-les provisionalment el passat octubre. Durant els darrers mesos, PSC, CiU, ICV-EUiA, CUP i Unió han presentat al·legacions i suggeriments, algunes de les quals han estat acceptades per part de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns:

   

  • S’estimen les al·legacions presentades pel grup municipal Socialista referides a l’ordenança reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius.
  • S’estima en part les al·legacions presentades per CIU, PSC, ICV-EUiA i la CUP, quant a l’ordenança reguladora per als caixers d’entitats financeres amb façana al carrer, que pagaran 500 € per caixer i any.
  • S’estima el suggeriment formulat per CIU, quant a incrementar la bonificació referent a empreses que acreditin que disposen de certificat del sistema d’ecogestió.
  • S’estima en part l’al·legació d’UDC, referida a l’ordenança reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions, en el sentit de deixar sense efectes l’augment d’algunes tarifes.
  • S’estima l’al·legació del PSC, introduir una tarifa per l’ocupació del domini públic pel rodatge de pel·lícules, vídeos i enregistraments, que tributaran 500 € per dia.
  • S’estima l’al·legació presentada per un particular, referida a l’ordenança reguladora de la taxa per activitats en el domini públic, en el sentit de rebaixar el 10%.
  • Els suggeriments formulats per CiU i el PSC referits a l’Impost sobre Construccions i Obres, la Taxa Intervenció en activitats i instal·lacions, la Taxa per activitats en el domini públic, l’Impost sobre Béns Immobles i l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana s’estimen, parcialment, en el sentit d’adequar i/o crear o modificar bases específiques per a subvencions.

   

  La resta de suggeriments i al·legacions, tot i tenir-se en compte, segons el govern local, es desestimen, atès “que no s’ajusten a les previsions establertes al pla d’ajust que va aprovar l’Ajuntament de Badalona”. Així mateix, s’han desestimat totes les al·legacions als preus públics, argumentant les mateixes raons. Les crítiques de l’oposició s’han centrat, sobretot, en la manca de subvencions i bonificacions destinades a entitats que desenvolupen tasques socials i a les capes de la societat més castigades per l’atur.

   

  El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del grup municipal del PP i del regidor no adscrit. El PSC i CiU s’han abstingut; ICV-EUiA, va votar en contra “per la falta d’idees per millorar les ordenances.

   

   

  Dins de les modificacions de les ordenances d’enguany destaquen la congelació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) –plusvàlua-.

   

  La majoria de taxes s’actualitzen en base a la referència de l’IPC; disminució en un 10% de la tarifa d’ocupació de la via pública per activitats comercials, que fa referència a la col·locació de taules, cadires i vetlladors annexos a tot tipus de bars, cafeteries, restaurant o qualsevol altre tipus d’establiment dedicat a la venda de menjars, begudes o gelats; i la congelació del preu de la tarifa per metre quadrat utilitzat pels marxants en els mercats d’encants de la ciutat i la tarifa per parada als mercats municipals.