Badalona reduí les emissions de gasos d’efecte hivernacle durant el 2011

  0
  46
  Palmeres Badalona.jpg

  22/12/2012 – El transport públic i privat encapçala la llista d'elements urbans amb més emissions, copant el 43%; el consum d'energia elèctrica comporta un 26%.

  Badalona va reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle durant l’any 2011, segons un estudi efectuat per l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament. A la ciutat s’observa una clara tendència a la baixa en aquest tipus d’emissions i se situa molt a prop de l’objectiu marcat per a l’any 2020 per tal d’assolir el compromís del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible. Actualment, el 2011 va tancar amb una mitjana d'uns 2.800 quilos de CO2 per habitant, pels 2.900 de l'any anterior.

  El sector que més emissions genera és el del transport públic i privat, representant un 43 per cent del total dels gasos emesos. El consum d’energia elèctrica comporta un altre 26 per cent.

  Aquesta és una de les dades extretes de la publicació Dades ambientals. Badalona 2011, un estudi, pioner a Catalunya, que ha estat elaborat amb l’objectiu de conèixer la realitat ambiental de Badalona i saber si els indicadors segueixen o no la tendència desitjada.

  Respecte a la qualitat de l’aire, encara cal millorar pel que fa als contaminants associats al trànsit de vehicles. L’any 2011 es van registrar valors d’ozó força elevats, tot i que amb tendència a disminuir respecte a les dades de l’any anterior. Per altra banda, les partícules en suspensió i el diòxid de nitrogen van quedar per sota del màxim permès i amb tendència a la baixa, gràcies, en part, a les condicions meteorològiques.

  La generació d’energia elèctrica a les instal·lacions municipals amb tecnologia solar fotovoltaica ha augmentat de manera notable durant el 2011 a causa de les noves instal·lacions que s’han fet com les dels CEIP Planas i Casals, Joan Miró, i Alexandre Galí. S’ha passat de generar 57.117 Kwh/any a 71.060 Kwh/any, és a dir prop d’un 24 per cent més que l’any anterior.

  Pel que fa a la producció de residus sòlids urbans durant l’any 2011, s’endevina una tendència a la disminució i es situa al voltant dels 1,23 quilograms per habitant i per dia, per sota de la mitjana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot i que encara per sobre del desitjable. El percentatge de recollida selectiva ha augmentat fins al 34,5% mercès a la introducció de la recollida selectiva de matèria orgànica, tot i que encara està lluny del 50 per cent marcat com a objectiu al Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals.

  La qualitat de l’aigua de la platja durant el 2011 ha estat, en general, excel·lent (80%) i bona (5%), tot i que les condicions meteorològiques de l’estiu han fet que hi hagi un augment en el nombre de dies amb qualitat insuficient (15%), respecte a anys anteriors.

  Referent al consum d’aigua potable, continua la tendència a la disminució dels darrers anys, arribant a nivells mínims de consum durant l’any 2011. En aquest sentit, l’Ajuntament ha continuat apostat per l’aprofitament d’aigües freàtiques per regar parcs i jardins de la ciutat i per fer la neteja viària. A més, l’ampliació de la xarxa d’aigua freàtica en els darrers anys ha significat un millor aprofitament dels recursos hídrics.
  Una altra dada destacada és que segueix l’augment del nombre de viatgers en transport públic respecte a altres anys. També segueix la tendència d’increment d’usuaris del metro en detriment dels viatgers d’autobús i tren. En concret, durant l’any 2011, es va observar un augment del 22 per cent en el nombre d’usuaris del metro respecte a l’any anterior. Aquesta tendència va lligada a l’obertura, els darrers anys, de noves estacions de metro a Badalona.